Algemene Voorwaarden

Versie van 13 maart 2024.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: vennootschap onder firma (vof), WeMarketeers te Zevenaar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 86288377.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met WeMarketeers een overeenkomst heeft afgesloten, wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s) en gemachtigde(n).

Overeenkomst: de Overeenkomst met wilsovereenstemming tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn hierbij uitgesloten. In alle gevallen waarin in deze Algemene Voorwaarden ‘schriftelijk’ vermeld wordt, wordt daaronder ook begrepen e-mail, fax of andere elektronische op analoge of digitale wijze verzonden berichten.

IDENTITEIT
WeMarketeers
Weilburglaan 85, 6904 MC te Zevenaar

KvK-nummer: 86288377
BTW-nummer: NL863921097B01

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die betrekking hebben op door Opdrachtnemer aangeboden diensten, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens voor zover wet- of regelgeving de toepassing van deze Algemene Voorwaarden uitsluiten of beperken en behoudens wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden, welke door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk moeten zijn bevestigd.

1.2 Voor het sluiten van de Overeenkomst wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Opdrachtnemer voor het sluiten van de Overeenkomst aangeven op welke wijze de Algemene Voorwaarden bij Opdrachtnemer zijn in te zien.

1.3 Indien de Overeenkomst op elektronische wijze wordt gesloten, kan de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voor het sluiten van de Overeenkomst worden aangegeven waar Opdrachtgever kennis kan nemen van de Algemene Voorwaarden.

1.4 Indien en voor zover van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, zal dat schriftelijk gebeuren en blijven de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgewezen, hun gelding behouden.

1.5 Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.

1.6 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan Opdrachtnemer Derden inschakelt.

1.7 Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een volgende Overeenkomst schriftelijk worden bevestigd.


Artikel 2: Aanbod

2.1 Iedere door Opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding en/of offerte, zowel mondeling als schriftelijk, is vrijblijvend, tenzij door Opdrachtnemer anders is vermeld.

2.2 Indien een uitgebrachte aanbieding en/of offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.3 Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele extra kosten, waaronder verstaan kan worden reiskosten of declaraties van ingeschakelde Derden.

2.4 Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat een daartoe bevoegde van Opdrachtnemer een opdracht schriftelijk heeft aanvaard door middel van een opdrachtbevestiging. Opdrachtgever heeft het recht om, binnen 5 werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging, hierop schriftelijk te reageren. Bij gebreke van een schriftelijke reactie van de zijde van Opdrachtgever binnen de hiervoor genoemde termijn, zal de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de voorwaarden, gegevens en condities zoals beschreven in de opdrachtbevestiging.

2.5 Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en/of omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt het begin van hun uitvoering van de werkzaamheden als opdrachtbevestiging beschouwd.

2.6 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling door Opdrachtgever mogelijk te maken. Aan kennelijke fouten of vergissingen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 3: Uitvoering en dienstverlening

3.1 Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de werkzaamheden zorgvuldig en naar behoren te verrichten. Daarnaast zal Opdrachtnemer zich inspannen om de belangen van Opdrachtgever naar beste wensen te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat.

3.2 Opdrachtnemer kan niet garanderen dat met de door haar uitgevoerde werkzaamheden het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. De Overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

3.3 Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat het niet naleven van de gemaakte afspraken mogelijk invloed kan hebben op de resultaten. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat het door Opdrachtgever gewenste resultaat wordt bereikt als Opdrachtgever zich niet aan de overeenkomst houdt.

3.4 Opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze voor het uitvoeren van haar werkzaamheden noodzakelijk zijn, tijdig aan Opdrachtnemer verstrekken. Indien de gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, komt aan Opdrachtnemer het recht toe de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gegronde twijfel of informatie heeft dat Opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Opdrachtnemer weigert, zal zij Opdrachtgever binnen een redelijke termijn schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.

3.6 Indien de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van de werkzaamheden die behoren tot een volgende fase opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

3.7 Opdrachtnemer is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen.

3.8 Opdrachtnemer heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen ingeval wijzigingen in de Overeenkomst die in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden.


Artikel 4: Levering

4.1 Door Opdrachtnemer genoemde termijnen voor de levering en/of voltooiing van bepaalde werkzaamheden worden vastgesteld op grond van de gegevens die bekend waren bij Opdrachtnemer bij het aangaan van de Overeenkomst en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

4.2 Door Opdrachtnemer genoemde termijnen zijn indicatieve termijnen en geen fatale termijnen. Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever zullen elkaar zo snel mogelijk op de hoogte stellen zodra van enige omstandigheid blijkt aan de zijde van Opdrachtnemers en/of aan de zijde van derden die van invloed kan zijn op de (tijdige) uitvoering van de termijnen.

4.3 De enkele overschrijding van een termijn voor de levering en/of voltooiing van bepaalde werkzaamheden brengt Opdrachtnemer niet in verzuim en geeft Opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, niet het recht de Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer en Opdrachtgever treden in overleg om een nieuwe termijn vast te stellen. Dit laatste zal zo spoedig mogelijk gebeuren.

4.4 Opdrachtnemer is in verzuim nadat Opdrachtgever Opdrachtnemer bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn (uit artikel 4.3) uitblijft.


Artikel 5: Rapportering

5.1 Rapportering door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever vindt plaats conform Overeenkomst en/of offerte.

5.2 De in de rapporteringen van Opdrachtnemer genoemde getallen zijn indicatief van aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 6: Wijzigingen

6.1 Wanneer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst duidelijk wordt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden aan te vullen of te wijzigen, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever dit in overleg met elkaar aanpassen in de Overeenkomst.

6.2 Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever het bepaalde in artikel 6.1 overeenkomen en het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor wordt beïnvloed, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6.3 Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever het bepaalde in artikel 6.1 overeenkomen en de wijzingen en/of aanvullingen consequenties hebben, zoals financiële of kwalitatieve consequenties, heeft Opdrachtnemer het recht om de kosten hiervan in rekening te brengen bij Opdrachtgever met voorafgaande inlichting aan Opdrachtgever. Indien een vast honorarium overeengekomen is, zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre bovenstaande een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

6.4 Opdrachtnemer zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.


Artikel 7: Verantwoordelijkheid Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aangeleverde gegevens aan Opdrachtnemer.

7.2 Opdrachtgever dient zelf toe te zien op de vergoeding van de gemaakte communicatiekosten alsmede voor deugdelijke apparatuur en andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door Opdrachtnemer verstrekte diensten kan ontvangen.

7.3 Opdrachtgever staat ervoor in dat het aangeleverde materiaal door hem aan Opdrachtnemer geen inbreuk maakt op rechten van Derden. Hieronder vallen ook intellectuele eigendomsrechten.

7.4 Opdrachtgever is verplicht tijdig medewerking, gegevens en informatie te verschaffen, welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer.

7.5 Door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde gegevens worden door Opdrachtgever geacht te zijn aanvaard, indien niet binnen 14 dagen na verstrekking van de gegevens, gewenste wijzigingen schriftelijk worden gedeeld met Opdrachtnemer.


Artikel 8: Intellectuele eigendom

8.1 Opdrachtgever verkrijgt louter de niet-exclusieve gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op het resultaat en/of de verleende diensten door Opdrachtnemer blijven bij Opdrachtnemer.

8.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om opgeleverde stukken door Opdrachtnemer openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging schriftelijk is overeengekomen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Hieronder wordt verstaan het verkopen, het ter beschikking stellen, bewerken en verspreiden van de opgeleverde stukken.

8.3 Opdrachtnemer heeft het recht de opgedane kennis die bij de uitvoering van de Overeenkomst is ontstaan, te gebruiken voor andere doeleinden. Dit voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever aan Derden wordt verstrekt.

8.4 Tenzij anders overeengekomen, heeft Opdrachtnemer het recht om naam en logo van Opdrachtgever te gebruiken met als doeleinde promotie of aanbeveling.

8.5 Indien Opdrachtgever in strijd handelt met de leden onder artikel 8: Intellectuele eigendom is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer bedongen honorarium.

8.6 Het genoemde in artikel 8.5 is onverminderd het recht van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.


Artikel 9: Contractduur, annulering en opzegging

9.1 De Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt aangegaan voor een onbepaalde tijd, tenzij uit de aard en/of strekking van de opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

9.2 Het beëindigen van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd (uurtarief) geschiedt schriftelijk. Hierbij wordt een opzeggingstermijn van één maand in acht genomen wanneer de Overeenkomst binnen het eerste loopjaar wordt opgezegd. In het opvolgende jaar van de Overeenkomst, wordt een opzeggingstermijn van twee maanden in acht genomen. In loopjaar drie en vier van de Overeenkomst moet een opzeggingstermijn van zes maanden in acht worden genomen. In en vanaf het vijfde loopjaar is er een opzeggingstermijn van één jaar.

9.3 Het (tussentijds) beëindigen van een Overeenkomst (projecten, marketingstrategie, marketingpakket, adverteren via social media, webshop bouwen en website optimalisatie) voor bepaalde tijd is in beginsel niet mogelijk. Wanneer sprake is van omstandigheden die niet bij het sluiten van de Overeenkomst zijn voorzien en zijn ontstaan buiten de schuld van de opzeggende partij, is opzegging mogelijk na overleg tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

9.4 Het (tussentijds) beëindigen van een Overeenkomst (social media beheer en consultancy) voor bepaalde tijd is in beginsel niet mogelijk. De Overeenkomst (social media beheer en consultancy) voor bepaalde tijd kan worden verlengd met drie, zes óf twaalf maanden in tijdig overleg met Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever schriftelijk en tijdig voor het aflopen van de Overeenkomst van de verlenging afziet. Het overleg betreffende de verlenging zal plaatsvinden twee weken vóór het verstrijken van een Overeenkomst van drie maanden, vier weken vóór het verstrijken van een Overeenkomst van zes maanden, en acht weken vóór het verstrijken van een Overeenkomst van twaalf maanden. Indien er niet binnen een termijn van 24 uur na dit overleg schriftelijk wordt medegedeeld dat de Overeenkomst beëindigd dient te worden, zal het maandelijkse tarief van de Overeenkomst voor één maand middels een afzonderlijke factuur extra in rekening worden gebracht.

9.5 Opdrachtnemer heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen of te beëindigen met onmiddellijke ingang wanneer Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van betaling is verleend, in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, alsmede wanneer beslag (conservatoir of executoriaal) op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd. Daarnaast heeft Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst op te zeggen wanneer Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van haar verplichtingen of wanneer Opdrachtgever niet voldoet aan de redelijke verwachtingen die Opdrachtnemer van Opdrachtgever mag hebben.


Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, met inbegrip van gevolgschade, winstderving, letselschade, bedrijfsschade, verminderde goodwill, veroorzaakt door handelen of nalaten van Opdrachtnemer en/of ingeschakelde Derden, tenzij sprake is van bewuste roekeloosheid en/of opzet van Opdrachtnemer.

10.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, bijvoorbeeld ontstaan door het niet opvolgen van verstrekte adviezen door Opdrachtnemer, door storingen in elektronische dienstverleningen van Opdrachtnemer en/of van Derden. Hierbij kan gedacht worden aan zoekmachines, providers of andere telecommunicatienetten. Ditzelfde geldt wanneer dit heeft geleid tot vertraging in het uitvoeren van de Overeenkomst.

10.3 Mocht Opdrachtnemer aansprakelijk zijn, dan is het noodzakelijk voor de vergoeding dat Opdrachtgever binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade hier Opdrachtnemer schriftelijk van op de hoogte brengt, tenzij bewezen kan worden dat Opdrachtnemer nooit eerder dan 30 dagen op de hoogte kon zijn geweest van de schade. Na verloop van deze 30 dagen verloopt elk recht op schadevergoeding van Opdrachtnemer.

10.4 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de netto factuurwaarde van de Overeenkomst.

10.5 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van aansprakelijkheid van Derden met betrekking tot schade van welke aard dan ook, ontstaan door en/of in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst.


Artikel 11: Klachten

11.1 Iedere klacht over de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van een Overeenkomst, dient door Opdrachtgever bij Opdrachtnemer te zijn gemeld binnen 5 werkdagen na ontdekking of 10 werkdagen na het einde van de Overeenkomst.

11.2 Opdrachtnemer zal inspanning leveren om, een in overeenstemming met artikel 18.1 ingediende klacht, zo goed mogelijk af te handelen.

11.3 Het indienen van een klacht laat overige verplichtingen van Opdrachtgever ongeschonden.


Artikel 12: Honorarium

12.1 Alle genoemde prijzen door Opdrachtnemer zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld is.

12.2 Het honorarium van Opdrachtnemer is onafhankelijk van de uitkomst en/of het resultaat van de diensten die zijn verleend door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.

12.3 Opdrachtnemer en Opdrachtgever leggen schriftelijk vast of het honorarium vooraf vastgesteld wordt of achteraf op basis van de werkelijk bestede uren. Wanneer dit niet is vastgesteld, dan is Opdrachtnemer bevoegd om het honorarium vast te stellen op basis van de werkelijk bestede uren.


Artikel 13: Betaling en facturering

13.1 Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, dienen de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.

13.2 Wanneer Opdrachtgever voorschotten heeft verstrekt aan Opdrachtnemer, wordt dit verrekend met de facturen. Alle overige betalingen worden zonder korting of verrekening betaald door Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

13.3 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn verplichtingen omtrent betaling voldoet, is Opdrachtgever in verzuim, nadat Opdrachtnemer Opdrachtgever heeft gewezen op de te late betaling en Opdrachtnemer de Opdrachtgever een redelijke termijn van 7 dagen heeft gegund om alsnog na te komen.

13.4 Wanneer betaling door Opdrachtgever uitblijft na het stellen van een termijn zoals genoemd in artikel 13.3, is Opdrachtgever over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Deze rente bedraagt 1,5% per maand voor het uitblijven van de betaling.

13.5 In geval van (redelijk zicht op) liquidatie, faillissement of aanvraag van surséance van betaling door Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer direct opeisbaar.


Artikel 14: Incassokosten

14.1 Gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, zoals kosten voor juridische bijstand, die zijn gemaakt tijdens het incasseren van bedragen die verschuldigd zijn, zijn voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 15: Overmacht

15.1 In gevallen van overmacht is Opdrachtnemer niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, alsmede hetgeen dat is bepaald hierover in de wet en jurisprudentie. Dit kan voorkomen bij Opdrachtnemer, maar ook bij ingeschakelde Derden. Gevallen van overmacht zijn in ieder geval: staking, personeelstekort, bovenmatig ziekteverzuim, oorlog, oproer, overheidsmaatregelen, storingen binnen het kantoor of bij ingeschakelde externe partijen, het niet beschikken over voldoende of onjuiste gegevens, alsmede het ontbreken van (voldoende) medewerking door Opdrachtgever.

15.2 In gevallen zoals benoemd in artikel 18.1 heeft Opdrachtnemer het recht om zowel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden als de Overeenkomst op te schorten, zonder enige schade te hoeven vergoeden. Opdrachtnemer dient in zulke gevallen terstond mededeling te doen aan Opdrachtgever.

15.3 Wanneer Opdrachtnemer toch gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft Opdrachtnemer het recht dat deel te factureren aan Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst is.


Artikel 16: Geheimhouding

16.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van bedrijfsgegevens, klantgegevens, financiële gegevens en werkwijzen waarvan tijdens de Overeenkomst kennis is genomen.

16.2 Opdrachtnemer heeft het recht om de naam (incl. logo) van Opdrachtgever te gebruiken als referentie richting derden.

16.3 Gegevens die aan Opdrachtnemer door Opdrachtgever worden verstrekt, worden vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) behandeld.


Artikel 17: Slotbepalingen

17.1 Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten uit Overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

17.2 Wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst zijn ongeldig, tenzij dit tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk overeen is gekomen.

17.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Dit zal schriftelijk bekend gemaakt worden aan Opdrachtgever. De inwerkingtreding van deze Algemene Voorwaarden zal 30 dagen na bekendmaking plaatsvinden, tenzij anders wordt vermeld.

17.4 Wanneer deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de opgenomen bepalingen uit de Overeenkomst.

17.5 Aan de titels boven de artikelen kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1 Op de gesloten Overeenkomst is te allen tijde het Nederlands recht van toepassing.

18.2 Mocht sprake zijn van een geschil tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst als bedoeld in het vorige lid welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen deze geschillen in eerste aanleg aanhangig worden gemaakt bij de Rechtbank te Arnhem.